Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gemeentelijke Meerjarenplanning

Gemeentelijke Meerjarenplanning
Lokaal @ Vlaams Belang

Mijn tussenkomst in de gemeenteraad van 17 december 2019 ter gelegenheid van de Meerjarenplanning.

Mr. De Voorzitter, Burgemeester, Beste Schepenen,
Waarde collega’s,

Dit meerjarenplan dat vandaag voorligt, collega’s, dat is waar wij een jaar lang naar uitgekeken hebben. Misschien voor sommigen: zouden moeten naar uitgekeken hebben. Eindelijk, zou ik zeggen, moet het college buitenkomen met wat het van plan is, deze legislatuur.

Er wordt verder geïnvesteerd in fietspaden, dat vinden wij een goede zaak. Er komen oplaadpalen voor elektrische fietsen. Er wordt geïnvesteerd in sportinfrastructuur… Je kan daar niet tegen zijn, al kan je altijd discuteren over te veel of te weinig. Kwestie van prioriteiten en evenwichten.

Op gebied van veiligheid zijn wij tevreden dat er geïnvesteerd wordt in camera’s die hopelijk zeer nuttig gaan zijn bij het aanpakken van rondtrekkende daderbenden. Verkeersveiligheid mag en moet uiteraard ook aangepakt worden, en dat mag met camera’s, maar wij hopen wel dat die gaan ingezet worden op zwarte punten, en niet om de burger te pesten en geld af te troggelen op de meest onmogelijke uren en plaatsen.

Wij hopen dat deze geautomatiseerde handhaving NIET gaat leiden tot een overdreven veiligheidsgevoel bij de lokale overheden. Ik zeg het maar, omdat zij geneigd zouden kunnen zijn om minder te gaan investeren in personeel en blauw op straat. Het is ook maar door de fusie van de politiezone met Beveren dat er constant nachtpatrouilles op de baan zijn, niet door de investering in manschappen. Het budget voor de politiezone blijft dus constant. Van ons mag dat gerust wat méér zijn.

Er komt dus een polyvalente zaal. Wij weten dat er vanuit culturele hoek en vanuit de jeugdwerking een grote vraag naar is. Het budget van € 4,- M. lijkt ons (momenteel) aannemelijk en aanvaardbaar. Het lijkt alleszins veel aanvaardbaarder en minder grootschalig dan het voormalige gemeenschapscentrum, dat op het einde begroot was op méér dan € 16,- M waarvan de afwerking en theatertechnieken alléén al méér dan € 1,- M bedroegen. Er gaan ongetwijfeld hier en daar méérkosten zijn, al is het maar om de omgevingsgeluiden te beperken. Wij hopen dat het college wijs genoeg zal zijn om de kosten binnen de perken te houden en desnoods te spreiden in de tijd.

De vraag is nu, beste collega’s: hoe gaan we dit financieren? Er zal geleend moeten worden. Zoals het er nu naar uit ziet zal dat gebeuren met klassieke leningen. U weet dat ik die klassieke leningen prefereer boven allerhande financiële constructies omdat je hierbij weet waar je aan begint en wat je kan verwachten. De schuld gaat, volgens prognose, stijgen naar zo’n € 36,- M. (Gem + OCMW) in 2022. Dat zal zo een kleine € 2.000,- zijn per inwoner. Het gemiddelde van het Vlaams gewest bedraagt zo’n € 1.400,- per inwoner. In feite lijkt dat nog mee te vallen, gezien de schuld per inwoner in 2017 méér dan € 2.300,- was. Helaas hebben we de schuld van Zorg Stekene wat onder de mat geveegd. Ik weet wel, een groot deel wordt door anderen gedragen, maar niettemin, ter info: De schuld van Zorg Stekene zal in 2020 zo’n € 19,5 M bedragen (*). In 2022, als de schuld van de gemeente piekt zal dat nog goed € 17,- M zijn. In totaal zal dat in 2022 zo’n € 53,- M zijn of méér dan € 2.800,- per inwoner. Méér dan het dubbele van het Vlaams gemiddelde.

Wat zijn de gevolgen voor de burger? Wij vinden dat de burger vandaag al veel betaalt. 8% personenbelasting t.o.v. gelijkaardige gemeenten (Belfius cluster) gemiddeld 7,42%. De personenbelastingen per inwoner zijn zo’n 16% hoger dan bij gelijkaardige gemeenten. De onroerend goed belastingen bedragen met 1550 opcentiemen ook hoger dan de Belfius cluster, al genereren ze iets minder belastingen. Onder de streep betaalt de Stekenaar nog altijd 5% méér belastingen dan de gemiddelde inwoner van een gelijkaardige gemeente. Wij vinden dat méér dan genoeg en voor ons mag dat gerust wat minder. Maar helaas vrezen wij dat er gezien de financiële toestand van de gemeente geen ruimte is voor lagere belastingen. Wij vrezen zelfs in tegendeel: Dat de belastingen zullen moeten stijgen als de economische toestand verslecht en/of de kosten hier en daar tegenvallen. De prognoses zijn onzes inziens te optimistisch. Voor 2020 zijn er wel veiligheidsmarges ingebouwd zoals in elk budget, maar vanaf 2021 worden gewoon de cijfers van de rekeningen geïndexeerd. Zo is de prognose voor het exploitatiesaldo in 2021 € 1,2 M hoger dan voor 2020. Neem daarbij dat de investeringen - zoals bijna altijd - hoger zullen uitvallen dan vandaag ingeschat, dat er hier en daar wel bijkomende noodzakelijke investeringen nodig zullen zijn en je komt er niet meer. Het door de Vlaamse administratie opgestelde gemeentelijk profiel vermeld het al jaren: In Stekene wordt er over- geïnvesteerd. Er is geen ruimte voor tegenslagen. Men had moeten kiezen: Het Zomerhuis OF de polyvalente zaal. Niet EN. Dat ware het beleid geweest van een zorgzame en voorzichtige huisvader.

Koen De Cock
Gemeenteraadslid

(*) Schepen Dr. Dirk Backaert, voorzitter van Zorg Stekene merkte op dat er tegenover de schuld van 19,5 M Euro ook inkomsten staan en dat de feitelijke schuld van Zorg Stekene dus ongeveer € 9,- M bedraagt. Waarvan akte. Hiermee rekening houdend, in de veronderstelling dat tegen 2022 € 2,- M terugbetaald zal zijn, wat zeker niet gaat gebeuren, maar om dus te zeggen dat het volgende niet door het college wordt betwist, zou de totale schuld in 2022 dus zo'n € 43,- M zijn, zijnde € 2.294,- per inwoner. Nog steeds € 900,- méér dan de gemiddelde schuld per inwoner van gemeenten in het Vlaams Gewest.